Microsoft Home

 
Home
To je to
Impresum
Sadržaj
10. broj,
Februar 2000
 
Da se ne zaboravi

Galerija

Velikani književne reèi

Lekar, doktor za književnost

Piše:
Dr Žika KOSTIÆ


Lekari oèito pišu za druge, za svoje èitaoce. Ali, leèeæi svojim pisanjem, možda leèe i sebe.  Po prirodi posla za koji su se školovali, lekari su na samom izvoru ljudskih drama, tuge i radosti èoveka, raznovrsnih emocija i  snagom svog  talenta oni to viðenje sveta pretaèu u pesmu, prièu, roman, esej... Neki od njih su u književnom stvaranju dostigli sami vrh i pobrali najviša priznanja za literaturu. Ovo je prièa o lekaru, poligloti i humanisti dr Žaku Konfino, koji je uspeo da ude u riznicu naše književnosti i jezika i naše kulture uopæe.
Žak Konfino (1892 - 1975.), lekar i pisac, Leskovèanin,  objavio je desetak knjiga pripovedaka i romana. Medicinu je studirao najpre u Beèu (1910 - 1914.), a završio je u Bernu (1916 - 1918.). Njegovi preci proterani su iz Španije u XV veku i živeli su kao sefardski Jevreji u Carigradu i Solunu, da bi se krajem 18. i poèetkom 19. veka doselili u Leskovac. Još u vreme prvog svetskog rata Žak Konfino se vratio u Srbiju i kao lekarski pomoænik služio je u Valjevu i Leskovcu, zatim je sa srpskom vojskom dospeo u Albaniju. 
U rodnom gradu Leskovcu proveo je kao lekar od 1920. do 1936. godine, kada je prešao u Beograd i otvorio privatnu ordinaciju, kao struènjak za leèenje astme i rendgenelogiju. Drugi svetski rat proveo je u zarobljenièkim logorima u Italiji, a posle osloboðenja Beograda radio je kao lekar Glavne vojne bolnice.
Konfino je uvek pisao prièe, humoreske, putopise, èlanke i objavljivao ih najpre u "Leskovaèkom glasniku", a potom u "Jevrejskom životu", "Južnom pogledu", "Politici", "Srpskom književnom glasniku", "NIN"-u, "Medicinskom glasniku", Ježu" i mnogim drugim.
 
Amandmani za astmatièare:
1. Ne žuri se! (Ni u mislima, ni pri jelu).
2. Moraš biti ispavan!
3. Odmaraj se èim osetiš umor! (Bez obzira  da li si svršio zapoèeti posao).
4. Alkohol ni pomirisati!
5. Obed završi pre no što si sasvim sit! 
6. Izbegavaj jela koja nadimaju!
7. Kloni se dimljivih, memljivih i smrdljivih prostora!
8. Ne ispravljaj " krivu Drinu"!
9. Izbegavaj sporove!
10. Pomiri se s tim da nije istina da ti sve bolje znaš i da bi sve bolje uradio!
11. Poslednji objed: tri sata pre spavanja!
12. Zaljubiti se možeš samo u osobu koja ti priznaje sve ove amandmane!
Sve na sebi proverio, na svojoj koži osetio i 80 leta doživeo: dr Žak Konfino

Knjige su mu prevodene na albanski, èeški, engleski, maðarski, nemaèki, poljski, portugalski, slovaèki, turski... A on sam, kao vrstan znalac jezikâ, prevodi s nemaèkog i italijanskog, a služi se francuskim i portugalskim.
Žak Konfino se prvi put javio u književnosti u zrelim godinama (1934.), sa svojim humoristièkim prièama. Ogledao se i u drami.
Navešæemo samo njegova najvažnija dela: zbirka pripovedaka "Moja opština", "Lica i nalièja", "Humoreske", "Lekareva prièa"; romani "Moj Jocko", "Moje jedinèe". U biblioteci Jevrejske opštine nalazi se nekoliko knjiga ovog književnika. Korisno je i pravo je zadovoljstvo procitati ih. 
Kao lekar bio je human i duhovit. Njegovi bolesnici su ga cenili i voleli i sa oduševljenjem su prièali o njegovim smešnim dosetkama. Sirotinju je leèio besplatno.
 
 

Nazad gore È